Еко Ойл Ресурс
Организация по оползотворяване
на отработени масла

Eко Ойл Ресурс е организация по оползотворяване на отработени масла (ОМ) по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Организацията не разпределя печалба от дейността си – акумулираните средства инвестира в изграждане на устойчиви системи за разделно събиране и оползотворяване на отработени масла.

Дейността на Eко Ойл Ресурс се извършва с оглед изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване, заложени в Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (НОМОН).

rectangle 2

Учредителният акт на организацията по оползотворяване съдържа условия, осигуряващи изпълнението на определени изисквания:

Организацията е създадена като дружество с ограничена отговорност с частен режим на собственост, чийто капитал е разпределен в дялове. Eко Ойл Ресурс отговаря на специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците.

Организацията е създадена като дружество с ограничена отговорност с частен режим на собственост, чийто капитал е разпределен в дялове.

Eко Ойл Ресурс отговаря на специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците.

01.

Спазване на принципа за равнопоставеност и възможност за участие на задължените, желаещи да изпълнят задълженията си по ЗУО и Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, чрез колективната система на организацията;

02.

Учредителите на организацията по оползотворяване нямат право:

 • Да участват в друга организация по оползотворяване за един и същ отпадък;
 • Да си запазват преимущества с учредителния акт;

03.

Да съдържа забранителни разпоредби за:

 • Разпределяне на печалба
 • Издаване на облигации и акции с купони за дивидент
 • Отпускане на кредити и гаранции по Кредити на трети лица, както и
  Поемането на менителнични задължения
 • Издаване на акции на приносител.

Членовете на Еко Ойл Ресурс не заплащат продуктова такса към ПУДООС (Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда към МОСВ).

Списък на членовете на Организацията може да намерите ТУК.

„Еко Ойл Ресурс“ – членове (.pdf)

Изтегли

rectangle 7

Дейност и цели на Еко Ойл Ресурс

Eко Ойл Ресурс организира устойчива и екологосъобразна система за разделно събиране на отработени масла, която осигурява изпълнение на съответните задължения на отговорните лица.

Лицата, които пускат на пазара масла, са:

 • Отговорни за оползотворяването на не по-малко от 40% отработени масла от общото количеството масла, пуснати от тях на пазара през текущата година (чл. 8, ал. 1 от НОМОН).
 • Имат ангажимент за разделното събиране, съхранение, транспортиране и оползотворяване на ОМ, както и за екологосъобразното обезвреждане на неподлежащите на оползотворяване.

Eко Ойл Ресурс постига целите си чрез организиране на инфраструктура за разделно събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване на ОМ от контрагенти и партньори – професионалисти в сферата на управлението на отпадъци.

Еко Ойл Ресурс включва в системата си български общини, представени от кметове, които търсят решение на въпроса с нерегламентираното изхвърляне на отработени масла.

Еко Ойл Ресурс организира информационни и образователни кампании с цел повишаване на общественото самосъзнание за правилното третиране на този вид отпадък.

Отработените масла се разграждат частично:

 • Изхвърлянето им в околната среда води до замърсяване на почвата и водите.
 • Изгарянето им отделя силно токсични вещества, които замърсяват въздуха и са доказано канцерогенни.

В зависимост от произхода си отработените масла могат да бъдат разделени в две категории:

 • Светли – с промишлен произход и минимална загуба на свойствата
 • Тъмни – автомобилни, силно замърсени с метал и други вещества

След като бъдат събрани разделно, отработените масла преминават през различни видове процеси.

Част от тези процеси водят до екологосъобразното им оползотворяване – наша основна цел, свързана с устойчиво бъдеще и опазване на околната среда.

Ползи и Членство

Екипът на Организацията предоставя висококачествени, устойчиви и екологосъобразни услуги на възможно най-конкурентни цени.

Като член на Организацията вие се освобождавате от задължението да заплащате продуктова такса в ПУДООС и намалявате значително разходите си.

Членството в Еко Ойл Ресурс Ви осигурява:

01.

Намаляване на разходите за плащане на продуктова такса за масла, които пускате на пазара

02.

Дългосрочни и устойчиви решения за постигане на Вашите нормативно заложени цели за рециклиране и оползотворяване на ОМ

03.

Грижа за природата и екологосъобразното управление на отпадъци в България.

За Ваше Улеснение Предлагаме
Електронна Система за Отчетност

За да се присъедините към нашата система, предлагаме договор, общи условия и информация за размера на съответното ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ за пуснати на пазара продукти.

Успешно изпълнихме целите на нашите членове за 2021 г. Заповедта за изпълнение на целите може да намерите ТУК.

Система за отчетност
rectangle21 n
subtract

Партньори на Еко Ойл Ресурс

Оператори по управление на отпадъците

Дружества с доказано име и професионализъм в сферата на управление на отпадъците и по-специално – на отработените масла.

Изборът на оператор се извършва при спазване на определени правила и ред
Сред основните критерии за подбор са:

 • Наличие на площадки, които отговарят на нормативните изисквания
 • Притежаване на разрешение съгласно ЗУО, което позволява извършване на съответната дейност с отработени масла
 • Спазване на принципите за дефиниране на разходите по разходоефективен начин

Процедурата за избор на оператори за предоставяне на определени услуги за управление на отпадъци, представляващи отработени масла, се провежда по един от следните начини:

 • Чрез изпращане на покана до определени оператори по управление на отпадъците
 • Чрез публикуване на обява в интернет

След получаване на оферта от най-малко двама оператори се пристъпва към избор на база най-ниска цена.По преценка може да се сключи договор и с повече от един оператор за даден вид отпадък и/или дейност.

В случай на неспазване на поети ангажименти са предвидени наказателни разпоредби с висок размер на санкциите и/или прекратяване на договора.

Общини

Партньори на Еко Ойл Ресурс са и различни общини, които изпълняват законовите си задължения за разделно събиране на отпадъците.

Предлагаме договор за разделно събиране на отработени масла при проявен интерес от страна на съответната община и след обсъждане на спецификата на нейните системи за разделно събиране.

rectangle 18
rectangle 18 m

Разрешение

Еко Ойл Ресурс има разрешение за извършване на дейност като организация по
оползотворяване на отработени масла. Документът е достъпен ТУК.

Изтегли

PDF

Разрешение ЕОР програма 16.11.2022

Изтегли

PDF

Разрешение ЕОР 17.01.2022

Изтегли

PDF

Разрешение ЕОР

Изтегли

PDF

Разрешение ЕОР 2021

Изтегли

PDF

Наредба отработени масла

Изтегли

PDF

ЗУО

Изтегли

PDF

Наредба опасни отпадъци

Изтегли

PDF

Общи условия